המגזין
X
מדריכים
סקירת חנויות
סקירת מוצרים
צרכנות ודיגיטל
המגזין
X
סקירת חנויות
סקירת מוצרים
מדריכים
צרכנות ודיגיטל

סיקור עגלה שקר כלשהוא

8.6
8.6
1680 - ₪1999
מתוך 10 חנויות
יצרן
MedicsCare
קטגוריה
ספורט ופנאי
דירוג גולשים
7.5/10
הטוב
  1. לוח בקרה פשוט מאוד להפעלה
  2. לוח בקרה פשוט מאוד להפעלה
  3. לוח בקרה פשוט מאוד להפעלה
הרע
  1. קל להתמסר לאחר שמתחילים
  2. קל להתמסר לאחר שמתחילים
  3. קל להתמסר לאחר שמתחילים
שורה תחתונה
MC-8005A Care Medics םיילגרה יוסיע רישכמ לש לודג יכה ןורסיחה ,גדגד אוה םישמתשמהמ קלחל :שרוד אוהש תולגרתהה תמוקע אוה לקהל וחילצהש םינייסנ ויה לבא םייפוסניא םידוריגל םרג אוה םירחאל .םינומיאמ ועבנש םיירוזא לגר יבאכ לע ותוכזב
הביאשה תוכיא תוקידבה לכ .רתוי םיינשקע םיכולכלו םירוריפ ,השק קבא המדמה זרוא םרג -100ו קבא המדמה חמק םרג 100 םע םידדומתמ םיבאושה ךיא ונקדב ,םישמתשמה בורל רתויב בושחה הארנכש ןחבמב .םגדנה רוזאה תביאש רחאלו הקידבה םרט :םיימעפ דדמנ ףוסיא לכימ לכו )הקימרק תפצר( חטשמ ותוא לע וכרענ חמקה ןחבמ ףע אל ,טבוחה תמרהבו תולק תורזח המכ םע ,חמקה לש ץחומה ובור תא באש וינפב ונבצהש חמקה ספ לע דדוב ריהמ רבעמ ;תינוניבה הביאשה תמצועב רדהנ חמקה לכ תא באש Roborock לש באושה לש תובקע ריאשה ישוקב אוה ריהמו דח רבעמבו םישרה -Roidmiה םג .חמקה לכ תא ףוסאל ידכ תורזח תוחפ עצבל ונשרדנ הביאש תמצוע התואבו הבוט רתוי הדובע עציב -Sharkה .הצוחה חמק םוש תורזח המכ דוע ושרדנו באשנ חמקה בור :ונבזכאתה אלו שמתשהל הביאש תמצוע וזיאב עדייש יטמוטואה בצמה לע ונכמס -Xiaomiב .תמלשומל המישמה תא ךופהל ידכ קר עצוב ףסונ רבעמ .חמק ובש רוזיאב תורזח ספא םעו האלמו הקלח הביאשב ואטבתהש םילועמ םיעוציב ונלביק )ECO( רתויב השלחה הביאשב םג :תובוט יכה תואצותה תא ונלביק Dyson לצא .הפצרה תא קירבהל ידכ תודדוב .חמקה רזופ זרואה ןחבמ תוחפ הברה באושה םע רוחאל העונתש םג וניליג .רישכמה רובע ונדעייש לולסמהמ םיקוחר תומוקמל הדובע ידכ ךות ופעוהש םיררוס םיריגרג המכ ורתונ לבא זרואה בור

מוצרים שמתאימים לסקירה זו ותוכלו לרכוש בפרסי

משקפי שמש גוצי - GG0957S 002 51-19-145
1240
1
9.4
שירות לקוחות
4/10
שירות לקוחות
4/10
דירוג לקוחות
4/10
דירוג לקוחות
4/10
זמן משלוח
3 ימים 8 שעות
זמן משלוח
3 ימים 8 ש
משקפים 1
25
20