המגזין
X
מדריכים
סקירת חנויות
סקירת מוצרים
צרכנות ודיגיטל
המגזין
X
סקירת חנויות
סקירת מוצרים
מדריכים
צרכנות ודיגיטל

סיקור עגלה שקר כלשהוא-שיכפול-שיכפול-שיכפול-שיכפול-שיכפול-שיכפול

8.6
8.6
1680 - ₪1999
מתוך 10 חנויות
יצרן
MedicsCare
קטגוריה
ספורט ופנאי
דירוג גולשים
7.5/10
הטוב
הרע
שורה תחתונה
הביאשה תוכיא תוקידבה לכ .רתוי םיינשקע םיכולכלו םירוריפ ,השק קבא המדמה זרוא םרג -100ו קבא המדמה חמק םרג 100 םע םידדומתמ םיבאושה ךיא ונקדב ,םישמתשמה בורל רתויב בושחה הארנכש ןחבמב .םגדנה רוזאה תביאש רחאלו הקידבה םרט :םיימעפ דדמנ ףוסיא לכימ לכו )הקימרק תפצר( חטשמ ותוא לע וכרענ חמקה ןחבמ ףע אל ,טבוחה תמרהבו תולק תורזח המכ םע ,חמקה לש ץחומה ובור תא באש וינפב ונבצהש חמקה ספ לע דדוב ריהמ רבעמ ;תינוניבה הביאשה תמצועב רדהנ חמקה לכ תא באש Roborock לש באושה לש תובקע ריאשה ישוקב אוה ריהמו דח רבעמבו םישרה -Roidmiה םג .חמקה לכ תא ףוסאל ידכ תורזח תוחפ עצבל ונשרדנ הביאש תמצוע התואבו הבוט רתוי הדובע עציב -Sharkה .הצוחה חמק םוש תורזח המכ דוע ושרדנו באשנ חמקה בור :ונבזכאתה אלו שמתשהל הביאש תמצוע וזיאב עדייש יטמוטואה בצמה לע ונכמס -Xiaomiב .תמלשומל המישמה תא ךופהל ידכ קר עצוב ףסונ רבעמ .חמק ובש רוזיאב תורזח ספא םעו האלמו הקלח הביאשב ואטבתהש םילועמ םיעוציב ונלביק )ECO( רתויב השלחה הביאשב םג :תובוט יכה תואצותה תא ונלביק Dyson לצא .הפצרה תא קירבהל ידכ תודדוב .חמקה רזופ זרואה ןחבמ תוחפ הברה באושה םע רוחאל העונתש םג וניליג .רישכמה רובע ונדעייש לולסמהמ םיקוחר תומוקמל הדובע ידכ ךות ופעוהש םיררוס םיריגרג המכ ורתונ לבא זרואה בור

מוצרים שמתאימים לסקירה זו ותוכלו לרכוש בפרסי

יחצמכ
5
4
9.4
שירות לקוחות
4/10
שירות לקוחות
4/10
דירוג לקוחות
4/10
דירוג לקוחות
4/10
זמן משלוח
3 ימים 8 שעות
זמן משלוח
3 ימים 8 ש
בדיקה 3
333
250
9.4
שירות לקוחות
4/10
שירות לקוחות
4/10
דירוג לקוחות
4/10
דירוג לקוחות
4/10
זמן משלוח
3 ימים 8 שעות
זמן משלוח
3 ימים 8 ש
תא באש Roborock לש באושה קר רתוי הברה יביטקפא היהו רוחאל הביאש תעונתב זרואה תא ףורגל ונלש ןויסינהמ בהלתה אל -Sharkה םג ,וילא המודב .באשיהל אל ושקעתה זרוא תוכיתח ןומהו המידק תעונת רשאמ תיביטקפא .באושה םע ונמדקתהשכ   הביאשה תוכיא תוקידבה לכ .רתוי םיינשקע םיכולכלו םירוריפ ,השק קבא המדמה זרוא םרג -100ו קבא המדמה חמק םרג 100 םע םידדומתמ םיבאושה ךיא ונקדב ,םישמתשמה בורל רתויב בושחה הארנכש ןחבמב .םגדנה רוזאה תביאש רחאלו הקידבה םרט :םיימעפ דדמנ ףוסיא לכימ לכו )הקימרק תפצר( חטשמ ותוא לע וכרענ חמקה ןחבמ ףע אל ,טבוחה תמרהבו תולק תורזח המכ םע ,חמקה לש ץחומה ובור תא באש וינפב ונבצהש חמקה ספ לע דדוב ריהמ רבעמ ;תינוניבה הביאשה תמצועב רדהנ חמקה לכ תא באש Roborock לש באושה לש תובקע ריאשה ישוקב אוה ריהמו דח רבעמבו םישרה -Roidmiה םג .חמקה לכ תא ףוסאל ידכ תורזח תוחפ עצבל ונשרדנ הביאש תמצוע התואבו הבוט רתוי הדובע עציב -Sharkה .הצוחה חמק םוש תורזח המכ דוע ושרדנו באשנ חמקה בור :ונבזכאתה אלו שמתשהל הביאש תמצוע וזיאב עדייש יטמוטואה בצמה לע ונכמס -Xiaomiב .תמלשומל המישמה תא ךופהל ידכ קר עצוב ףסונ רבעמ .חמק ובש רוזיאב תורזח ספא םעו האלמו הקלח הביאשב ואטבתהש םילועמ םיעוציב ונלביק )ECO( רתויב השלחה הביאשב םג :תובוט יכה תואצותה תא ונלביק Dyson לצא .הפצרה תא קירבהל ידכ תודדוב .חמקה רזופ זרואה ןחבמ תוחפ הברה באושה םע רוחאל העונתש םג וניליג .רישכמה רובע ונדעייש לולסמהמ םיקוחר תומוקמל הדובע ידכ ךות ופעוהש םיררוס םיריגרג המכ ורתונ לבא זרואה בור תא באש Roborock לש באושה קר רתוי הברה יביטקפא היהו רוחאל הביאש תעונתב זרואה תא ףורגל ונלש ןויסינהמ בהלתה אל -Sharkה םג ,וילא המודב .באשיהל אל ושקעתה זרוא תוכיתח ןומהו המידק תעונת רשאמ תיביטקפא .באושה םע ונמדקתהשכ
כתבות מוצרי חשמל
סקירות נוספות מוצרי חשמל
8.6
| 26.10.2021
החל מ-₪990
8.6
| 03.11.2021
החל מ-₪990
אזור טקסט
תכישמ שי םיתיעלו הצוחה "קילק"ה ירחא תומיוסמ תושרבמ םע "המחלמ" תוחפל םיחמש קר ונייה - תוריהמב הצוחה ףלשנו רבחתמ לכהו דואמ םידימעו םייתוכיא םג -Roidmiב םיקרפתמה םיקלחה אלא ,הער אל תושרבמה תוכיא .םש ועקתנ וליאכ ,ןספותל רבעמ תפסונ תיזיפ הכישמ ושרד םימעפל םירזיבאה :רתוי הפירח יכ םא ,המוד העפות וניווח -Xiaomiב .חוכ תשרודש תשגרומו הנטק קיטסלפ הפיט ונשרדנו הצוחה ץפק אל שרדנה "קילק"ה תא קפסמש לוגיעה רבחמ לבא יהשלכ תשרבמ רבחל וניסינ םעפ אל ,הז קר אל .םינש ךרואל קיזחיש רזיבא רשאמ "יעוצעצ" קיטסלפ לש השגרה שיש .רזיבאל באושה תדיחי ןיב םלשומ רוביח עצבתהש ןיבנש ידכ תיווזה םע "קחשל" הו ירמגל רחא
מאמרי מידע
לא מצאתם מה שחיפשתם? אנחנו כאן לעזור
צוות הפרסי זמין עבורכם לכל שאלה או תקלה - צרו איתנו קשר
צור קשר